Vuokrausehdot

Vuokraaja sitoutuu noudattamaan CottonRentin vuokrausehtoja allekirjoittaessaan vuokrasopimuksen.


1. AUTON/VAUNUN KÄYTTÖ


a. Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään autoa/vaunua vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla.

b. Vuokraaja sitoutuu itse kuljettamaan autoa. Hän saa luovuttaa auton toiselle tai toisen kuljetettavaksi vain, jos vuokrasopimukseen on erikseen merkitty lupa siihen. Vuokraajalla (kuljettajalla) tulee olla voimassa oleva B-luokan ajokortti, yli 23- vuotias ja vähintään yhden vuoden ajokokemus.

Mikäli muut henkilöt haluavat ajaa ajoneuvolla, tulee heidän nimensä olla lisättynä vuokrasopimukseen. Jokaisella lisäkuljettajalla tulee myös olla vähintään vuoden voimassa ollut B-luokan ajokortti, yli 23-vuotias ja hänen täytyy esittää voimassa oleva pankki- tai luottokortti. Lisäkuljettaja voidaan myös lisätä ilman luotto- tai pankkikorttia, mikäli pääkuljettaja ottaa rahallisen vastuun lisäkuljettajasta. Vuokraaja on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä sille henkilölle, jolle hän tämän sopimuksen puitteissa vuokrakohteen luovuttaa.

c. Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, festivaaleilla, ajo-opetukseen sekä jäällä on kielletty.

d. Auton/vaunun jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava.

e. Vuokraamon luovuttaessa auton/vaunun vuokraajalle kummankin osapuolen on syytä tarkastaa auton ulkoinen kunto mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi.

2. VASTUU AUTOSTA/VAUNUSTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA

2.1 Vuokraajan perusomavastuu

Auton kaskovakuutuksen omavastuu on 1200 €. Vuokraaja on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka velvollinen:

a. Korvaamaan autolle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot.
b. Korvaamaan autosta vuokra-aikana kadonneet osat, lisävarusteet ja tarvikkeet.
c. Korvaamaan auton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset.
d. Suorittamaan vahingon aiheuttamalta seisonta-ajalta sopimuksen mukaisen vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä.

Tupakointi ja lemmikkieläinten kuljetus on autossa/vaunussa kielletty.

2.2 Vuokraajan omavastuu

Omavastuu ei kata seuraavista tai niihin rinnastettavista syistä aiheutuneita vahinkoja:
    - ylikuormaus
    - festivaalit tai vastaavat yleisötapahtumat
    - tupakanpolton tai viiltojen aiheuttamat verhoiluvahingot
    - ajaminen tyhjillä renkailla
    - hinaaminen
    - ajaminen auton/vaunun ulkomitat huomioiden liian ahtaissa tiloissa
    - ajaminen teiden ulkopuolella tai alueilla, joita ei ole tarkoitettu autolla ajoon 
    ajaminen kattoluukut avonaisina tai antenni ylhäällä
    raitisvesijärjestelmän puhdistuskustannukset väärän tankkauksen seurauksena
    - polttoainejärjestelmän puhdistuskustannukset väärän tankkauksen seurauksena
    - tuulilasille tapahtuneet vahingot kuten kiveniskut, vuokraajan omavastuuosuus  tuulilasivahingossa on 450 €.
    - jäätymisvauriot vesijärjestelmässä    

2.3 Vuokraajan vastuu kaikesta vahingosta

Jos autolle/vaunulle tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, auton käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle vahingon kokonaisuudessaan.

2.4 Vuokraajan vapautuminen korvausvastuusta

Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta, jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

2.5 Muut maksuvelvollisuudet

Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuvat pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, ylikuormamaksut sekä muut haltijavastuun perusteella vuokraamolle määrätyt maksut.

2.6 Auton talvikäyttö  

Talvikäytössä jätevesisäiliön hanan tulee olla koko ajan auki, jätevesisäiliö sijaitsee auton ulkopuolella eikä ole lämpöeristetty. Jos auton vesijärjestelmään on laitettu vedet, vuokralainen on velvollinen huolehtimaan, että autossa on jatkuvasti lämmitys päällä,  jottei järjestelmä pääse jäätymään. Ottamalla auton käyttöönsä vuokralainen sitoutuu vastaamaan sen lämpimänä pitämisestä ja vastaamaan mahdollisista jäätymisvaurioista.

3. VUOKRAAMON VELVOLLISUUS

Vuokraamon on luovutettava auto vuokraajalle käyttökuntoisena ja lainmukaisena sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi vuokraamo on velvollinen antamaan vuokraajalle riittävän opastuksen ja ohjeet auton käytöstä. Ellei vuokraaja saa autoa/vaunua käyttöönsä sovitun mukaisesti, hän voi vaatia virhettä vastaavan vuokranalennuksen tai purkaa sopimuksen.

4. MATKAMITTARI

a. Ajettu matka mitataan kuhunkin ajoneuvoon kuuluvalla matkamittarilla. Jos vuokraaja on vahingoittanut matkamittaria tai sen sinetöintiä, hän on velvollinen maksamaan autoa palautettaessa vuokraamon arvioiman ajomatkan mukaisen vuokran. Ajoneuvo on varustettu GPS paikannuslaitteella jolla ajettu ajomatka voidaan selvittää.
b. Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan viipymättä vuokraamolle matkamittarin mahdollisesta epäkunnosta.

5. POLTTOAINE JA AUTON HOITO

Vuokraaja maksaa tarvitsemansa polttoaineen. Vuokraaja vastaa vääränlaatuisen polttoaineen käyttämisestä aiheutuneista vahingoista. Vuokraaja on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan auton normaaleista tarkistuksista, kuten esimerkiksi moottoriöljyn määrästä, jäähdyttimen nesteistä, renkaiden ilmanpaineista yms.

6. VUOKRAAJAN TOIMENPITEET VIRHE-, VAHINKO- JA VARKAUSTAPAUKSISSA

a. Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle autossa ilmenneestä virheestä tai autoa kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokraamon on tämän jälkeen ilmoitettava vuokraajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä. Vuokraaja saa kuitenkin vuokraamolle ilmoittamatta korjauttaa autoa/vaunua vuokraamon kustannuksella enintään 100 €: n arvosta, jos se matkan jatkumisen kannalta on välttämätöntä. Tällöin vuokraajan on hankittava auton korjanneelta liikkeeltä todistus tehdystä korjauksesta sekä yksilöity tosite suoritetusta maksusta.

b. Liikennevahingon sattuessa vuokraaja on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen vuokraamolle. Syyllisyyden ollessa epäselvä vuokraajan on ilmoitettava asiasta poliisille. Ilmoitus poliisille on tehtävä aina, kun kyseessä on henkilövahinko. Hirvieläinvahingosta vuokraajan on aina tehtävä ilmoitus poliisille sekä toimitettava vuokraamolle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta.

c. Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa vuokraamolle siitä syntyneestä vahingosta.

7. VUOKRAAMON VASTUU AUTON VIRHEESTÄ

Jos autossa vuokra-aikana ilmenee tekninen vika tai muu virhe, vuokraaja voi vaatia virheen oikaisua tai virhettä vastaavaa vuokranalennusta. Tämä ei kuitenkaan koske vikaa radiossa/ cd-soittimessa, tv:ssä, jääkaapissa/ pakastimessa tai sähkölaitteissa. Jos auton/vaunun kunnosta johtuva virhe on olennainen vuokraaja voi vaatia sopimuksen purkua. Sopimusta ei kuitenkaan voida purkaa, jos vuokraamo kohtuullisessa ajassa toimittaa tilalle korvaavan ajoneuvon. Viasta tai virheestä aiheutuneesta vahingosta vuokraaja voi vaatia vahingonkorvausta. Vahingonkorvaus on kuitenkin aina enimmillään menetettyjen vuokrapäivien suuruinen.

8. AUTON PALAUTTAMINEN SOPIMUKSENMUKAISEN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYESSÄ

a. Auto on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä. Palautusajan tai -paikan muuttumisesta on riittävän ajoissa sovittava vuokraamon kanssa. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun auto on palautettu vuokraamoon.

b. Jos autoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokraamon kanssa, asia ilmoitetaan poliisille, ja vuokraaja joutuu maksamaan sakkomaksua 50 €/h.

c. Jos vuokraaja laiminlyö kohdassa a) ilmoitetut velvoitteet, vuokraamolla on oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnin vuokraamolle aiheuttamista taloudellisista menetyksistä.

d. Auto/vaunu on palautettava siinä kunnossa, kun se oli vuokra-ajan alkaessa. Auto on myös siivottava ja roska-astiat, jätevedet ja wc-kasetti tyhjennettävä. Vuokraajan tulee lisäksi huolehtia, että polttoainesäiliö ja toinen kaasupulloista ovat täynnä.

9. AUTON/VAUNUN PALAUTTAMINEN ENNEN SOVITUN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYMISTÄ

Jos vuokraaja palauttaa auton ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä, vuokra määräytyy alkuperäisen sopimuksen mukaisesti.

10. SOPIMUKSEN PURKAUTUMINEN

Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään autoa /vaunua asianmukaisesti. Jos auton käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuokraamon saatua ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta. Vuokraamon purkaessa vuokrasopimuksen vuokraaja on velvollinen palauttamaan auton/vaunun viivytyksettä vuokraamolle.

Vuokraamo voi peruuttaa varauksen tai purkaa sopimuksen myös jos vuokraajan luottotiedoissa ilmenee merkintöjä.

11. AUTON VIEMINEN SUOMEN RAJOJEN ULKOPUOLELLE

Auton vieminen Suomen valtakunnan rajojen ulkopuolelle on kielletty ilman vuokraamon kirjallista lupaa. Vuokraamo päättää mahdollisesta luvan myöntämisestä tapauskohtaisesti harkintansa mukaan. Matkustaminen Venäjälle ja Baltian maihin ei ole autollamme/vaunullamme toistaiseksi mahdollista.

12. SOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT

Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluilla. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, tulee kanne nostaa vuokraamon kotipaikan käräjäoikeudessa.